Image 1 of 1
MM7864_091007_113.tif
Tut DNA. mm7864, Akhenaten, Mummy, Egypt, New Kingdom, Amarna, 18th dynasty